I-lande og u-lande – hvem står i gæld til hvem?

Anders Gadegaard skriver fra Kirkernes Verdensråds UN Advocacy Week i New York

Konkret advocacy: Besøg hos flere end 15 landes FN-missioner – samtidigt

I-lande og u-lande – hvem står i gæld til hvem?

I dag delte mødets ca. 100 deltagere sig op i flere end 15 grupper og besøgte et tilsvarende antal landerepræsentationer ved FN for at redegøre for kirkernes indsats i klimaspørgsmålet og anmode landene om at forholde sig til kirkernes fælles dagsorden: At sikre en bindende aftale i København, alternativt sikre at der opnås klare, målbare og både kortsigtede og langsigtede aftaler om reduktion i CO2-udslippet. Samt at de højt udviklede lande påtager sig et medansvar for at få indført bæredygtig industriel teknologi i udviklingslandene. Endvidere ønsker kirkerne at sætte fokus på de befolkningsgrupper som rammes hårdest af klimaforandringerne og tvinges til at forlade deres jord, enten på grund af tørke eller oversvømmelser som i dele af Afrika og på Stillehavsøerne. Kirkerne ønsker, at der opnås international enighed om at indføre begrebet klimaflygtninge som en ny internationalt anerkendt kategori med ret til tilsvarende beskyttelse. – Som altid er kirkernes grund til at engagere sig i sådanne politiske emner,

I FN har en lang række lande sluttet sig sammen i en interessegruppe: Aosis (Association of Small Island Societies), og flere ambassadører fra disse lande, som både er præget af fattigdom og allerede i dag udsat for store klimamæssige forandringer, talte indtrængende om nødvendigheden af, at kirkerne ud fra deres tilstedeværelse hos og blandt lokalbefolkningerne bidrager politisk til at fastholde disse mål. De hævdede, at kirkernes støtte er uundværlig, hvis der skal opnås resultater, fordi indflydelsesrige lande ikke har megen opmærksomhed på de små og fattige landes vilkår. Det er lande som Grenada, Samoa og Belice. Ambassadøren fra Belice oplyste, at det af gode grunde er begrænset, hvad de selv kan gøre, når 85% af nationalbruttoprodukt går til at betale renter og afdrag på deres internationale gæld! Så det globale gældsspørgsmål hænger uløseligt sammen med de fattige landes mulighed for at bidrage til afhjælpningen af klimaproblemet. Ambassadøren rejste det rimelige spørgsmål, om hvem det egentlig er, der står i gæld til hvem, når talen er om I- og U-lande. Skylder verdens rige lande ikke u-landene at genoprette den udnyttelse af ressourcer, der har fundet sted igennem to-tre hundrede år, og som har skabt i-landenes velstand? Ingen modsagde ambassadøren. Såkaldt u-landshjælp er ikke udtryk for godgørenhed, men en simpel pligt, og man kan med rette sige det samme om indsatsen imod klimaforandringerne: At de lande, som forurener mest også må yde mest inklusive hjælpen til de fattigste lande.

Det var interessant at opleve, at samtlige FN-missioner, vi besøgte, betragtede det som helt naturligt og en støtte til FN-arbejdet, at kirkerne engagerer sig i disse spørgsmål. Ja, flere, herunder den ungarske ambassadør, som jeg besøgte, udtrykte ønske om, at kirkerne sammen styrkede deres position gennem øget samarbejde både med hinanden og med de statslige repræsentationer.